فال روزانه ، فال ازدواج صفحه اول فال روزانه

تاروت چیست؟

۱۳۹۸/۲/۹ ۱۷:۱۶:۱

معني كارتهای تاروت  آموزش کامل فال تاروت  آیا فال تاروت واقعیت دارد  معنی کارتهای تاروت با تصویر


تاروت نوعی از فالگیری و پیشگویی است که انسان ها به خاطر آرام کردن ذهنشان نسبت آینده و کنترل طبیعت ساخته اند.

اما تاروت واقعا چیست؟

تاروت دو نوع است تاروت صغیر و تاروت کبیر.
تاروت کبیر: این فال را باید با انتخاب 4 کارت از میان 22 کارت تاروت انجام دهید.
تاروت صغیر: این فال را باید با انتخاب 16 کارت از میان 78 کارت تاروت انجام دهید.

ظاهرا تاروت انواع دیگری نیز دارد:
تاروت تک کارتی: همان طور که از نامش پیداست از بین کارت ها فقط یکی را انتخاب می کنید.
تاروت سه کارتی کارتی: 3 کارت انتخاب می کنید.
تاروت 5 کارتی: 5 کارت انتخاب می کنید.
فال تاروت بله یا خیر: این فال برای زمانی طراحی شده است که شما به یک پاسخ سریع بله یا خیر احیتاج دارید.
و ...

تاریخچه ی تاروت


تاروت در ابتدا کارت هایی برای بازی بوده است درست مانند پاسور.
کارت های بازی از قاهره در اواخر قرن ۱۴ وارد اروپا شده‌است. این کارت‌ها خالهایی بسیار مشابه با ۴ خال تاروت دارند که عبارت از شمشیر، ترکه، جام و سکه هستند. خالهای تاروت هنوز در ورق بازی سنتی ایتالیا، اسپانیا و پرتغال وجود دارد.

نام کارت های تاروت

کارت های تاروت کبیر

ابله The Fool
جادوگر The Magician
راهبه The High Priestess
ملکه The Empress
امپراتور The Emperor
پاپ The Hierophant
عاشق و معشوق The Lovers
ارابه The Chariot
قدرت Strength
درویش The Hermit
چرخ شانس The Wheel of Fortune
عدالت Justice
به دار آویختن The Hanged Man
مرگ Death
میزان و ترازو Temperance
شیطان The Devil
برج The Tower
ستاره The Star
ماه The Moon
خورشید The Sun
رستاخیز Judgment
جهان The World

کارت های تاروت صغیر

کارت مجموعه جام ها:


یک جام Ace of Cups
دو جام Two of Cups
سه جام Three of Cups
چهار جام Four of Cups
پنج جام Five of Cups
شش جام Six of Cups
هفت جام Seven of Cups
هشت جام Eight of Cups
نه جام Nine of Cups
ده Ten of Cups
جوان جام Page of Cups
شوالیه جام Knight of Cups
ملکه جام Queen of Cups
شاه جام King of Cups

کارت مجموعه شمشیر ها:


یک شمشیر Ace of Swords
دو شمشیر Two of Swords
سه شمشیر Three of Swords
چهار شمشیر Four of Swords
پنج شمشیر Five of Swords
شش شمشیر Six of Swords
هفت شمشیر Seven of Swords
هشت شمشیر Eight of Swords
نه شمشیر Nine of Swords
ده شمشیر Ten of Swords
جوان شمشیر Page of Swords
شوالیه شمشیر Knight of Swords
ملکه شمشیر Queen of Swords
شاه شمشیر King of Swords

کارت مجموعه چوب دستی ها:

یک چوب دست Ace of Wands
دو چوب دست Two of Wands
سه چوب دست Three of Wands
چهار چوب دست Four of Wands
پنج چوب دست Five of Wands
شش چوب دست Six of Wands
هفت چوب دست Seven of Wands
هشت چوب دست Eight of Wands
نه چوب دست Nine of Wands
ده چوب دست Ten of Wands
جوان چوب دست Page of Wands
شوالیه چوب دست Knight of Wands
ملکه چوب دست Queen of Wands
شاه چوب دست King of Wands

کارت مجموعه سکه ها:

یک سکه Ace of Pentacles
دو سکه Two of Pentacles
سه سکه Three of Pentacles
چهار سکه Four of Pentacles
پنج سکه Five of Pentacles
شش سکه Six of Pentacles
هفت سکه Seven of Pentacles
هشت سکه Eight of Pentacles
نه سکه Nine of Pentacles
ده سکه Ten of Pentacles
جوان سکه Page of Pentacles
شوالیه سکه Knight of Pentacles
ملکه سکه Queen of Pentacles
شاه سکه King of Pentacles

عکس کارت های تاروت

معني كارتهای تاروت  آموزش کامل فال تاروت  آیا فال تاروت واقعیت دارد  معنی کارتهای تاروت با تصویر