فال روزانه ، فال ازدواج صفحه اول فال روزانه

نماد صور فلکی ماه ها

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

نماد فروردین-حمل

برج حمل چه ماهی است حمل فروردین نماد


نماد اردیبهشت-ثور

برج ثور چه ماهی است نماد برج ثور اردیبهشت


نماد خرداد-جوزا

برج جوزا چه ماهی است خرداد جوزا نماد
نماد تیر-سرطان

برج سرطان چه ماهی است تیر سرطان نماد
نماد مرداد-اسد

برج اسد چه ماهی است مرداد اسد نماد
نماد شهریور-سنبله

برج سنبله چه ماهی است سنبله شهریور نماد
نماد مهر-میزان

برج میزان چه ماهی است میزان مهر نماد
نماد آبان-عقرب

برج عقرب چه ماهی است عقرب آبان نماد
نماد آذر-قوس

برج آذر چه ماهی است آذر قوس نماد
نماد دی-جدی

برج جدی چه ماهی است دی جدی نماد
نماد بهمن-دلو

برج دلو چه ماهی است دلو بهمن نماد

نماد اسفند-حوت

برج حوت چه ماهی است حوت اسفند نماد