فال روزانه ، فال ازدواج صفحه اول فال روزانه

صورت فلکی ماه ها

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

صور فلکی ماه ها

صورت فلکی ماه فروردین

فروردین-حمل Aries
حمل به معنای قوچ یا بره است.

صورت فلکی ماه اردیبهشت

اردیبهشت-ثور Taurus
ثور به معنای گاو است.

صورت فلکی ماه خرداد

خرداد-جوزا Gemini
جوزا به معنای دو پیکر است.

صورت فلکی ماه تیر

تیر-سرطان Cancer
سرطان به معنای خرچنگ است.

صورت فلکی ماه مرداد

مرداد-اسد Leo
اسد به معنای شیر است.

صورت فلکی ماه شهریور

شهریور-سنبله Virgo
سنبله به معنای خوشه است.

صورت فلکی ماه مهر

مهر-میزان Libra
میزان به معنای ترازو است.

صورت فلکی ماه آبان

آبان-عقرب Scorpius
عقرب به معنای کژدم است.

صورت فلکی ماه آدر

آذر-قوس Sagittarius
قوس به معنای کمان است.

صورت فلکی ماه دی

دی-جدی Capricornus
جدی به معنای بزغاله است.

صورت فلکی ماه بهمن

بهمن-دلو Aquarius
دلو به معنای ریزنده آب است.

صورت فلکی ماه اسفند

اسفند-حوت Pisces
حوت به معنای ماهی است.